Quotation Explorer - 'Duan'

Numëri i trimave ka qenë kurdoherë i madh nër njerëz pagdhendur e pamësuar, se nër njerëz ditur. Këta fundit kanë mjaft shkaqe ta duan jetën. - Faik Konica
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]