Quotation Explorer - 'Binme'

Artemisia ona kapıyı açmıyor. Arabasına binme teklifini de geri çeviriyor.Eve kapanacağını, Türkler gibi eve kapalı yaşadığını haykırıyor içerden. - Alexandra Lapierre
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]