Quotation Explorer - 'Bird Hindi'

Ang relationship, parang flappy bird...Hindi mo ito pwedeng basta-basta nalang bitawan. - Prince Henry Chiong
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]