Quotation Explorer - 'Desacord'

Vaig entendre que només som la part insignificant d'una cadena de paradoxes. ¿O potser no és una paradoxa que allò que en diuen amor sovint acaba sent un desacord entre infeliços? - Ferran Torrent
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]