Quotation Explorer - 'Oo'

These two oo in "book" are like the two eyes of a reader who fell in love with a story. - Stefanos Livos
Maaring Bartolo ang apelyido ko o Cruz o Santos-- pero apelyido 'yon na minana ko lang sa tatay ko, at minana ng tatay ko sa tatay niya. Oo nga pala,bakit puro sa tatay nagmamana ng apelyido? Bakit kahit minsan, hindi sa nanay? - Lualhati Bautista
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]