Quotation Explorer - 'Ra'

As chemists, we must rename [our] scheme and insert the symbols Ba, La, Ce in place of Ra, Ac, Th. As nuclear chemists closely associated with physics, we cannot yet convince ourselves to make this leap, which contradicts all previous experience in nuclear physics. - Otto Hahn
đơn không phải tự nhiên sinh ra, chỉ bắt đầu từ lúc bạn yêu một ai đó. - Trương Tiểu Nhàn
Đây không phải một cuốn sách du lịch một cuốn sách tình yêu.Tôi không mua máy bay khi tôi thất tình; tôi chỉ mua khi giá rẻ.Thực ra, yêu đi hai việc không nên liên quan,… trừ khi, đi để yêu hơn cuộc sống này - Travelling Kat Kim Ngan
agar vaght ra talaf konid zamani fara miresad ke vaght shoma ra talaf mikonad. - William Shakespeare
The great god Ra whose shrine once covered acres Is filler now for crossword-puzzle makers.
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]