Quotation Explorer - 'Tamsa'

Dar ir dabar pasijuntu besvarstąs: o gal jos nemylėjau? Gal mudu abu tik plykstelėjom kaip nuogi laidai, aklai susilietę tamsoje, sukibirkščiavom - ir viskas, vėl akla tamsa?.. Gal. - Jurgis Kunčinas
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]