Quotation Explorer - 'Broj'

Zanimljivo da je nekada bilo jako malo onih koji su tumačili snove a danas ih ima izuzetno mnogo. U ummetu se poveća broj snova jer mi, današnji muslimani, spavamo. - Mithad Ćeman
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]