Quotation Explorer - 'Kjo'

Ne gjithë jemi duke shkuar për vdekur, gjithë ne, çfarë cirku! Kjo vetë duhet na bëjë ta duam njëri-tjetrin, por kjo nuk e bën. Ne jemi terrorizuar dhe rrafshuar nga trivialiteti, ne jemi duke u ngrënë nga asgjëja. - Charles Bukowski
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]