Quotation Explorer - 'Lov'

Jeg skal alltid handle slik at den regelen jeg handler etter kunne gjelde som allmenn lov. - Immanuel Kant
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]