Quotation Explorer - 'Lupa'

Ang mga sagot ngayo'y baon-baon mo na sa kung saan ka man papunta. Sa paglisan mo ngayon, hindi ka na talaga babalik. Babalik ka man sa aking isip, nakaapak pa rin ako sa lupa kung saan bawat buhos ng ulan ay magsisimula akong mangarap muli. Ako na lang, mag-isa. - Don Vittorio C. Villasin
Memali adalah kembang yang tidak mati-matipersis bunga taman syurga yang harum semestatak pernah doa kami lupa; moga dagang merekadagang terpilih di depan Rabbi. - Ridzuan Harun
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]