Quotation Explorer - 'Najava'

Za vjernika je problem dobar znak kretnje ka svome Gospodaru i lijepa najava napretka. Za njega je to, još jedna prilika u nizu, da pokaže sve ljepote i vještine koje je stekao na tom putu. - Sulejman Bugari
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]