Quotation Explorer - 'Okuyacak'

Yazdıklarımı biri okuyacak olursa, belki de: "Söylediklerinin hepsi yalan," diyecek. Ama bu sefalet öylesine gerçek ki... - Carolina Maria de Jesus
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]