Quotation Explorer - 'Plats'

Något av det viktigaste i all konst: att överlåta en anständig del åt läsaren, betraktaren, den medverkande. Det ska finnas en tom plats vid det dukade bordet. Den är hans. - Gunnar Ekelöf
We lay our words like tenuous plats, build a bridge over itsunsinkable depth: Not a sea of longing,but the brack of wanting what’s physicalto help us forget we are physical. - Cate Marvin
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]