Quotation Explorer - 'Potpuno'

Moćna ideja je apsolutno fantastična i potpuno beskorisna ako ne odlučimo da je ostvarimo - Richard Bach
Zamišljao je, naime, pravu ljubav kao vezu dve potpuno odvojene, samostalne sudbine, dva ravnopravna života čoveka i žene, koji se u pauzi između dve bitke, dva okršaja i dve usamljenosti, sreću i vole, a da niko ne pokušava da potčini svog partnera. Odmor ratnika! Poštena I čista igra. - Momo Kapor
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]