Quotation Explorer - 'Werd'

Op 27 Augustus van het jaar 1928, werd te Parijs door de gevolmachtigden van vijftien staten ondertekend, het Kellogg Pact, tot uitbanning van den oorlog.De eerstvolgende oorlog, waarvan een of meerdere ondertekenaars van het Kellogg Pact deelnamen, brak uit op .......... 19 - Maurits Dekker
Eye Amost Evr Spel Ah Werd Wong Annymoe, sinc eye goat alto pel - James Hauenstein
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]