Quotation Explorer - 'Allahu'

I znaj da rob prelazi granice koje ga vode ka Allahu sa svojim srcem i htijenjem, a ne sa tijelom. - محمد حسان
Uistinu, nema ponosa osim u poniznosti Allahu, niti ima sigurnosti osim u strahu od Allaha, a nema ni rahatluka osim u zadovoljstvu sa Allahovom odredbom! - Hajrudin Ahmetović
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]