Quotation Explorer - 'Zadovoljstvu'

Uistinu, nema ponosa osim u poniznosti Allahu, niti ima sigurnosti osim u strahu od Allaha, a nema ni rahatluka osim u zadovoljstvu sa Allahovom odredbom! - Hajrudin Ahmetović
Kada god daš prednost Allahovom zadovoljstvu, znaj da će se na tebe okomiti ljudi. - Hajrudin Ahmetović
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]