Quotation Explorer - 'Deze'

Uit deze belevenissen, die niemand ziet, bestaat de innerlijke, wezenlijke lijn van ons lot. Zulk een breuk en scheur groeit weer dicht, hij heelt en wordt vergeten, maar in de diepst verborgen hoek leeft en bloedt hij verder. - Hermann Hesse
Het was een vergissing vanwege de juf, te denken dat alleen de dingen die in de boeken staan interessant zijn. Ook deze, die er nog niet in staan, zijn merkwaardig. - Louis Paul Boon
God.Hoe kan er ook maareen fractie van u zijnin deze blasfemische willekeur? - Anna Jae
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]